top of page

Smart Autósiskola

Vállalkozási feltételek,

írásos tájékoztató

" B " kategóriás járművezető-képzésben résztvevők számára.

Köszönöm bizalmát, hogy a járművezetéshez szükséges ismeretek elsajátításához a SMART Autósiskolát választotta.

Az alábbiakban a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról szeretném tájékoztatni, mely tájékoztató egyben a felnőttképzési szerződés szerves része is egyben.

1. Képzőszerv neve: SMART Autósiskola, Címe: 7742 Bogád,Béke tér 3., E-mail címe: smartautosiskola@gmail.com,  Telefonszáma: +36 30/9970-940, Honlap címe: www.smartautosiskola.hu

2. Cég forma: egyéni vállalkozás

3. Vállalkozói engedély száma: 24341486     Képzési engedély száma:KVH/4177-1/2018-NFM

Képzőszervi azonosítója:7742

4. Iskolavezető neve: Udvardy Balázs    E-mail címe:udvardy.balazsferenc@gmail.com

Telefonszáma: +36 30/9970-940           

5. Ügyfélfogadó iroda és oktatóterem címe: 7630 Pécs, Mátyás király u.1. ( bejárat Jókai utca felől ) Telefonszáma: +36 30/9970-940

Ügyfélfogadási idő: Hétfő és csütörtök: 13:30-15:30, kedd és péntek 11.30-13.30

6. Telephely címe: 7630 Pécs, Mátyás király u.1. ( bejárat Jókai utca felől ) Telefonszáma: +36 30/9970-940

7. A tanfolyamra történő felvétel módja:

Beiratkozni személyesen az autósiskola irodájában a személyes igazolványok bemutatása alapján lehetséges, melyek a következők: érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély (ha már rendelkezik más kategóriára). Ezek alapján kerül kitöltésre a jelentkezési lap, továbbá az elméleti tanfolyam díját és az elméleti vizsgadíjat is ekkor kell megfizetni.

8. Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok „B” kategóriában: 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolás megléte, melyet általában a háziorvos állít ki. A gyakorlati képzéshez kapcsolódóan az 5-ik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV (pályaalkalmassági vizsgá lat) szükséges a képzés folytatásához.

9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 

A tanfolyamra beiratkozni az alábbiak teljesülése esetén lehetséges. Amennyiben a Hallható:

- a vezetői engedély feltételéül meghatározott életkort elérte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb

- aláírásával  nyilatkozik, hogy utánképzési kötelezettség alatt nem áll, közúti járművezetéstől bíróság vagy szabálysértési hatóság jogerősen nem tiltotta el, illetve hatósági eljárás nem folyik ellene

- az alapfokú (8 általános) iskolai végzettséget megszerezte, azt legkésőbb az első vizsga napján igazolja

- felnőttképzési szerződést köt az autósiskolával (18 életévet be nem töltött személy esetén, törvényes  képviselő aláírása is szükséges)

- orvosi alkalmasságról szóló igazolással rendelkezik, melyet a háziorvos állít ki (1-es csoportút), előzetes PÁV vizsgálat nem szükséges

- ha van érvényes vezetői engedélye, azt bemutatja

- személyes adatait az érvényes igazolványok szerint a jelentkezési lapon megadja

- az elméleti tanfolyam díját és az elméleti vizsgadíjat megfizette

 

 

  

 

A vizsgára bocsátás feltételei.

 

Elméleti vizsgára az bocsátható aki a következő feltételeket teljesítette:

- min.16 éves és kilenc hónapos betöltött életkorral rendelkezik

- az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte

- az elméleti vizsgadíjat megfizette, a jelentkezési lapot aláírta

- érvényes orvosi alkalmassági igazolással rendelkezik

- alapfokú iskolai végzettségét igazolni tudja legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány esetén egy héttel korábban) a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont  részére.

 

Az első elméleti vizsgának az elméleti tanfolyam megkezdésétől számítva 9 hónapon belül meg kell történnie. A tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezen határidők be nem tartása esetén a tanuló vizsgára kizárólag az elméleti tanfolyam megismétlését követően jelenthető le.

 

Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:

- az elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett

- a tanfolyam kötelező gyakorlati foglalkozásain részt vett

- a vezetői engedély kiadásának feltételéül szabott életkort betöltötte, ( 17 év )

- a kötelezően előírt 29 gyakorlati óra mellett a 580 km kötelező menettávolságot teljesítette

- a forgalmi vizsga díját megfizette.

 

További tudnivalók a vizsgákról:

 

- a közúti járművezetők elméleti vizsgája alap esetben számítógépes

elméleti (SZEV) vizsga formájában bonyolítható le

- vizsgára csak az a hallgató mehet, aki szerepel a vizsgajegyzőkönyvben

- hallgató a kiírás szerinti időpont előtt, a vizsga helyszínén vizsgára alkalmas állapotban jelenik meg

- személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja (érvényes személyi igazolvány, érvényes útlevél)

- vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak minden vizsgán be kell mutatnia érvényes vezetői engedélyét.

- a vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgát csak akkor tehet újabb vizsgadíj befizetése nélkül, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a Vizsgaközpontnak személyesen vagy írásban bejelenti.

- aki a vizsgán nem felelt meg, újabb vizsgát csak 3 munkanap elteltével tehet.

- a vizsgákat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. szervezi és végzi, továbbá ellenőrzi a vizsgára bocsátás feltételeit.

- a vizsgán a vizsgabiztosi névjegyzékében szereplő vizsgabiztos működik közre

 

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

Amennyiben hallgató ez idő alatt az összes vizsgáját sikeresen nem teljesíti, akkor minden korábbi vizsgája érvényét veszti (kivéve az Elsősegélynyújtási ismeretek vizsga). Ebben az esetben a képzés folytatásához új tanfolyam elvégzése szükséges. Ha a hallgató az alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

 

Elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések.

Közúti elsősegély nyújtás tanfolyamon a részvétel nem kötelező, de a vizsga igen. A vizsga alól felmentést kaphat az a hallgató, - a 31/1992 (XII.19.) NM rendelet alapján - akinek  megfelelő szakirányú végzettsége van és ezt okirattal igazolni is tudja. Ezek a következők: orvostudományi egyetem (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész), állat- orvostudományi egyetem, védőnő, dietetikus, mentőtiszt, gyógytornász, eü. szakoktató, diplomás ápoló, közegészségügyi felügyelő, egészségügyi szakközép vagy szakiskola.

Az okirat másolatát a jelentkezési laphoz csatolni kell, amit az iskolavezető hitelesít.

 

 

 

 

 

 

 

9/a. Alapfokú iskolai végzettség igazolásának módja.

 

Eredeti bizonyítvány bemutatása legkésőbb az első vizsgaeseményen szükséges. Ez minimálisan az általános iskola 8 osztályának elvégzését igazoló bizonyítvány. A személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori cím birtokosának nem kell iskolai bizonyítványt bemutatnia.

 

Az alapfokú iskolai végzettség igazolható az iskolai végzettség igazolására szóló okmány (bizonyítvány, oklevél) eredeti példányával, ill. a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával.

 

Külföldi bizonyítvány és oklevél esetén:

  1. az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy

  2. olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy

           három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított      hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább   alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

9/b. A vizsgaigazolás kiadása.

Az adott kategória megszerzésére irányuló, a vonatkozó rendeletben meghatározott összes vizsgakövetelmény teljesítése esetén az utolsó sikeres vizsgaesemény eredményének rögzítését követően a Vizsgaközpont a vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére elektronikus úton küldi meg.

 

9/c. Vezetői engedély kiadása.

 

A hallgatónak a sikeres gyakorlati vizsgát követő második munkanaptól van lehetősége egy kormányablakot vagy okmányirodát felkeresni, a vezetői engedély igénylésének céljából.

Ekkor a személyi igazolványt, lakcím kártyát, az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzéséről szóló igazolást, (mentesség esetén az ezt biztosító okiratot), az egészségügyi alkalmasságáról szóló igazolását, vezetői engedélyét (ha rendelkezik vele) kell bemutatnia. Az első vezetői engedély kiállítása illetékmentes.

 

10. A képzés  tantárgyai és óraszámai:

 

Elméleti rész tantermi képzéssel:

Óraszámok tantermi képzés esetén: Közlekedési alapismeretek : 18 óra

Járművezetés elmélete : 6 óra

Szerkezeti és Üzemeltetési Ismeretek: 4 óra

 

Az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama 45 perc.

Naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható, a foglalkozások számát és időpontját a szakoktató határozza meg. Az oktatás helyszíne: Pécs, Mátyás király u. 1.

Tantermi képzés csak megfelelő számú tanulói igény esetén indul.

 

Elméleti rész E-learning képzéssel: Az elméleti tanfolyam elektronikus távoktatás (E-learning) keretében az e-Titán rendszerében is elvégezhető. A rendszerbe való első belépéstől kezdődően alapesetben 90 nap és 60 óra áll rendelkezésre a tananyag elsajátítására. Ennek módja, hogy a tanuló a beiratkozást követően  hozzáférési jogosultságot kap, hogy az interneten keresztül elérje a hivatalos KRESZ tananyagot, melyet így elsajátíthat. Ez helytől és időponttól független.

 

Gyakorlati oktatás alap óraszámai:

A gyakorlati oktatás során a kötelezően teljesítendő óraszám 29 gyakorló +1 óra vizsgaóra. A kötelezően teljesítendő  menettávolság: 580 km. A gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc. A gyakorlati órák a következő részekből tevődnek össze a minimális óraszámok teljesítésével:

Alapoktatás (A) : 9 óra , Főoktatás (F) : 20 óra, amiből városi vezetés (F/v) : 14 óra, országúti vezetés (F/o) : 4 óra, éjszakai vezetés (F/é) : 2 óra, forgalmi vizsga: 1 óra

 

Gyakorlati részhez kapcsolódó egyéb tudnivalók.

 A gyakorlati vezetés csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg.

 A gyakorlati órák időtartama 50 perc, 2 óra egybe is tartható

Naponta alapoktatásban 2 óra, főoktatásban napi 4 óra tartható 2 óra után 1 óra szünet közbeiktatásával. A gyakorlati vezetésre a hallgatóval alkalmanként egyeztetett időpontban kerül sor. Amennyiben a hallgató betegség, halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a vezetési órán, úgy azt közvetlenül az oktatónak (személyesen vagy telefonon) legkésőbb 24 órával az egyeztetett időpont előtt jeleznie kell.

Késve vagy egyáltalán be nem jelentett hiányzás esetén az oktató jogosult a gyakorlati órát teljesítettnek tekinteni. Késés esetén oktató köteles a megbeszélt helyszínen várakozni a foglalkozási óra kezdetétől számítva 20 percig, ezt követően eltávozhat. Gyakorlati óra csak abban az esetben kezdhető meg, ha  a tanuló vezetésre képes állapotban jelenik meg.

 

A gyakorlati oktatás helyszíne: Pécs városa és annak környéke

 

11. A gyakorlati képzés autótípusa: Toyota Yaris 1.4 D4D Exe, diesel

            javítás esetén a tartalék autó:  Mazda 323F, benzin

 

 

12. A hiányzás pótlásának módja.

 

Tantermi tanfolyam esetén a hiányzás nem lehetséges. Hiányzás esetén a hallgatónak – azon témakörökből, amelyeken nem vett részt – közösen egyeztetett időpontban pótfoglalkozáson kell részt venni.

Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a hallgatónak – azon témakörökből, amelyeken nem vett részt – közösen egyeztetett időpontban pótfoglalkozáson kell részt venni.

A gyakorlati képzés során a  foglalkozásokról való hiányzás pótlása a szakoktatóval illetve az iskolavezetővel történő egyeztetés alapján történik.

 

13. A tandíj összege

 A vezetői engedély megszerzésének összköltsége három részből tevődik össze: a képzés díjából, a vizsgák díjából és a vezetői engedély megszerzésének vonzatköltségeiből.

Az autósiskola által nyújtott képzés elméleti és gyakorlati részből áll.

Az elméleti tanfolyam elvégezhető tantermi vagy e-learning képzés formájában.

Elméleti rész tantermi képzéssel: 46.000 Ft

Elméleti rész E-learning képzéssel : 40.000 Ft.

Elméleti rész + elsősegély nyújtási ismeretek  E-learning képzéssel: 46.000 Ft.

A sikeres KRESZ- vizsga időpontjában a 20 év alattiak, valamint a CSED-en, GYES-en, GYED-en lévők 25.000 Ft állami támogatást kaphatnak a 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet alapján, melyet a hallgatónak kell igényelni, az autósiskola igazolása alapján.

A gyakorlati rész teljesítésének két lehetősége van:

Normál ütem, heti 2-4 gyakorlati órával:

A gyakorlati óra díja: 8.800 Ft., időtartama 50 perc

A kötelezően teljesítendő 29+1 óra díja : 264.000 Ft.

További órák díja: 8.800 Ft./óra, időtartama 50 perc

A teljes képzés díja, elmélet ( E-learning,csak KRESZ) + 29+1 óra gyakorlat : 304.000 Ft.

Intenzív ütem, heti min. 8 gyakorlati órával

A gyakorlati óra díja: 10.300 Ft., időtartama 50 perc

A kötelezően teljesítendő 29+1 óra díja : 309.000 Ft.

További órák díja: 10.300 Ft./óra, időtartama 50 perc

A teljes képzés díja, elmélet ( E-learning, csak KRESZ) + 29+1 óra gyakorlat : 349.000 Ft.

Másik képzőszervtől átjelentkező tanuló esetében 9.300, ill. 10.800 Ft a gyakorlati óradíj.

 

Pótórák igénylése a szakoktató javaslata alapján, a tanulóval közösen egyeztetve történik a feltüntetett óradíjak befizetése mellett.

A vizsgák díjai és a vonzatköltségek díjai a képzőszervtől függetlenül kerülnek meghatározásra és ezek módosulhatnak a képzés során.

Tandíj megfizetésének módja:

A Hallgató vállalja, hogy a képzés ellentételezéséért a tájékoztatóban feltüntetett díjakat megfizeti.

Az elméleti tanfolyam és az elméleti vizsga díját az autósiskola irodájában lehet befizetni beiratkozáskor készpénzzel vagy előre átutalással. A vezetési óradíjak a gyakorlati oktatónál 10 óránként előre fizetendők készpénzzel vagy banki átutalással.

Átutalás esetén a számlaszám: Udvardy Balázs Ferenc 12072569-00314820-00100009

A vizsgák díjai:

Elméleti vizsgadíj: 4600 Ft.

Forgalmi vizsgadíj: 11.000Ft.

A képzéshez szorosan kapcsolódó vizsgadíjak befizetésében (KRESZ elmélet, forgalmi) az autósiskola segítően közreműködhet.

A vezetői engedély megszerzésének vonzatköltségei:

Orvosi alkalmassági vizsgálat: háziorvosi díjszabás szerint

Elsősegélynyújtási ismeretek tanfolyam e-learning formában 8.000 Ft.

Tantermi képzés formájában 10 -12.000 Ft. 

Elsősegélynyújtási ismeretek vizsgadíja 9.000 Ft.

Az első vezetői engedély kiállítása illetékmentes, egyéb esetben a kiállítás díja 4.000 Ft.

Ezen díjak megfizetését az elméleti tanfolyammal egyidőben, ill. önállóan rendezi a tanuló.

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítések feltételei.

A járművezető-képzés (elmélet-gyakorlat) tanfolyam keretében történik. A hallgató köteles az előírt foglalkozásokon megjelenni, a tantermi elméleti tanfolyam látogatása alól nincs mentesítés.

A mozgáskorlátozott vagy siket hallgatót a vonatkozó rendelkezések alapján a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétele alól (kérésre) az iskolavezető mentesítheti. A mentesített hallgatók felkészülésében a képzőszerv a hallgatóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Közúti elsősegély nyújtás tanfolyamon történő részvétel nem kötelező, de a vizsga igen. A vizsga alól azok a tanulók mentesülnek a 31/1992 (XII.19.) NM rendelet alapján, akik megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkeznek és ezt okirattal igazolni tudják. Ezek a következők: orvostudományi egyetem (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész), állat- orvostudományi egyetem, védőnő, dietetikus, mentőtiszt, gyógytornász, eü. szakoktató, diplomás ápoló, közegészségügyi felügyelő, egészségügyi szakközép vagy szakiskola.

 

15. Áthelyezés módja másik képzőszervhez

Hallgató jogosult másik képzőhelyre áthelyezését kérni. Ekkor képzési igazolás kerül kiállításra, melyet a hallgató kérésére az iskolavezető 3 munkanapon belül köteles kiállítani három példányban, melyből 2 pld. a hallgatót illeti meg a teljesített képzési részek feltüntetésével. Abban az esetben, ha a hallgató fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes képviselőnek) is alá kell írnia. A képzési igazolás kiállításának megtagadásával a tanuló másik képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.  A befizetett, de le nem vezetett órák díját az autósiskola az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben vagy átutalással visszafizeti. 

 

16. Oktatási helyszínek címe:

Elméleti oktatás helyszíne: 7622 Pécs Mátyás király u. 1.

Gyakorlati oktatás helyszíne: Pécs város és közvetlen környéke

17. A pótórák igénylésének módja, díjai:

Az elméleti képzés az E-learning tananyagához rendelhető plusz hozzáférési idő. Ez 30 napra és 10 óra időtartamra szól, melynek díja 10.000 Ft.

Gyakorlati pótórák igénylése a szakoktató javaslata alapján, a tanulóval közösen egyeztetve történik az aktuális óradíjak befizetése mellett.

18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési és Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

1011 Budapest, Fő u. 44-50. (telefonszám: +36-1-795-1700) 

                                                                                                                        

Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei: 

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Polgár u. 8-10. (telefonszám: +36-1-510-0101,+36-1-814-1800 web: www.kavk.hu)       

KAV Baranya megyei Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési osztálya

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. (telefonszám: +36-72-896-269)

 

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

Az autósiskola a tanulóval közös megegyezés szerint jelölik ki a vizsga időpontját. A vizsga helyéről és időpontjáról a tanuló értesítést kap a megfelelő felkészülés érdekében. A vizsgázónak a vizsga helyszínén a megadott időpontban vezetésre képes  állapotban  kell megjelenni. Személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal vagy személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (pl. útlevél) tudja igazolni. Ha van már érvényes vezetői engedélye, akkor azt is be kell mutatni a vizsgabiztosnak. A vizsga eredménye a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja.  Sikertelen vizsga esetén, vagy a tanuló hibájából meghiúsult vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt megfizetése esetén tehető. Kivételt képez, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a vizsgaközpontnál személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja a betegségét a vizsgát követő 8 napon belül. Ha az egészségügyi alkalmasság valamilyen segédeszköz használatával teljesíthető csak, akkor ezt a tanuló köteles a gyakorlati órákon és a vizsgán is használni (pl:.látáshoz, halláshoz kapcsolódóan). A vizsga nem tartható meg amennyiben az alkalmasság feltételéül megszabott segédeszközzel a vizsgázó nem rendelkezik. Ebben az esetben a következő vizsga díja a vizsgázót terheli.

 

 

 

20. A vezetői engedély kiadásának feltételei:

 

Amennyiben a tanuló sikeres forgalmi vizsgát tett, Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki a részére, melyet általában a vizsgát követő első munkanapon, elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Ezt követően bármelyik kormányablaknál vagy az okmányirodánál lehet kezdeményezni a járművezetésre jogosító vezetői engedély elkészítését a következő dokumentumok bemutatásával: személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány (ha van más kategóriára), vizsgaigazolás, melyet a Vizsgaközpont küldött el, igazolás az elsősegélynyújtási ismeretek elvégzéséről, orvosi alkalmassági igazolás, helyben készült fénykép. Az első vezetői engedély megszerzése illetékmentes.

 Nem magyar állampolgár esetén a kiállításhoz 6 hónapos tartózkodási engedély vagy állandó bejelentett lakcím szükséges.

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módját a 9/ a. pont tartalmazza.

 

21. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: Elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft, Gyakorlati vizsgadíj: 11.000 Ft, Az esetleges pótvizsgák díjai megegyeznek az alapvizsgák díjaival. Vizsgadíj megfizetésének módja: alapvizsga esetén készpénzben vagy átutalással az autósiskolánál, a pótvizsga díja szintén fizethető az autósiskolánál, de ezt a tanuló a Vizsgaközpont pénztárában is rendezheti. Elsősegélynyújtási ismeretek vizsgadíj: 8.200 Ft. Elsősegélynyújtási ismeretek vizsga díja a vizsga helyszínén készpénzben fizetendő.

 

 

22. Kezdő vezetői engedély korlátozása.

 

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel a „ B” kategóriára érvényesített bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható.

 

23. A  „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély 18. életév betöltéséhez fűződő korlátozása:

A „ B ” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

 

24. A képzőszerv által biztosított kedvezmények

 

A képzőszerv az általa önkéntes alapon vállalt és a honlapján közzétett kedvezmények és extra szolgáltatások változtatásának jogát fenntartja, valamint azon hallgató számára biztosítja, aki a teljes – elméleti és gyakorlati –képzésen vesz részt.

 

25. További fontos tudnivalók

A képzési szerződés aláírásával a tanfolyamra felvett hallgató igazolja, hogy a jelen írásos tájékoztatót megismerte, annak egy példányát átvette és a benne foglaltakat elfogadja. A képzési szerződés aláírásával és a tájékoztató átvételével szerződés jön létre a képzőszerv és a hallgató között a képzés teljes elméleti és gyakorlati oktatásának végrehajtására. A képző szerv a kellő tájékoztatás érdekében az ügyfélfogadó helységében jól láthatóan kihelyezi jelen tájékoztatót, továbbá a honlapján is közzéteszi azt. Az esetleges változásokat folyamatosan aktualizálja is ezeken a megjelenési felületeken. A képző szerv hirdetéseiben és a tájékoztatóban szereplő adatok között eltérés nem mutatkozhat. A képző szerv a működésére jellemző minőségi mutatókat a honlapján közzé teszi, és azokat folyamatosan aktualizálja. 

Az adatkezelési tájékoztató a honlapon megtalálható.

bottom of page