Smart Autósiskola

Vállalkozási feltételek,

írásos tájékoztató

" B " kategóriás járművezető-képzésben résztvevők számára.

Köszönöm bizalmát,

hogy a járművezetéshez szükséges ismeretek elsajátításához a Smart Autósiskolát választotta!

Az alábbiakban a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról szeretném tájékoztatni, mely tájékoztató egyben a felnőttképzési szerződés szerves része is egyben.

Képzőszerv neve: Smart Autósiskola

Címe:7742 Bogád,Béke tér 3.

Azonosítója:7742

Telefonszáma:30/9970-940

Web címe: www.smartautosiskola.hu

E-mail címe: smartautosiskola@gmail.com 

Cég forma: egyéni vállalkozás

Vállalkozói engedély száma: 24341486

Képzési engedély száma:KVH/4177-1/2018-NFM

Iskolavezető neve:Udvardy Balázs

Telefonszáma: 30/9970-940

 

Iroda és oktatóterem címe:7630 Pécs, Mátyás király u.1. ( bejárat Jókai utca felől )

Ügyfélfogadási idő: hétfő és csütörtök: 13.30-15.30,  kedd és péntek: 11.30-13.30

Telefonszám: 30/9970-940

1. A tanfolyamra történő felvétel módja, és ennek feltételei.

Beiratkozni személyesen lehet az autósiskola irodájában a személyes igazolványok alapján.

Ez akkor lehetséges ha a hallgató:

- a vezetői engedély feltételéül meghatározott életkort elérte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb

aláírásával  nyilatkozik, hogy utánképzési kötelezettség alatt nem áll

- az alapfokú (8 általános) iskolai végzettséget megszerezte, azt legkésőbb az első vizsga napján igazolja

- képzési szerződést köt (18 életévet be nem töltött személy esetén, törvényes képviselő aláírása is szükséges)

- orvosi alkalmasságról szóló igazolással rendelkezik, melyet a háziorvos állít ki (1-es csoportút), előzetes PÁV vizsgálat nem szükséges

- ha van érvényes vezetői engedélye, azt bemutatja

- személyes adatait a jelentkezési lapon megadja

2. Alapfokú iskolai végzettség igazolásának módja.

 

Eredeti bizonyítvány bemutatása legkésőbb az első vizsgaeseményen. Ez minimálisan az általános iskola 8 osztályának elvégzését igazoló bizonyítvány. A személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori cím birtokosának nem kell iskolai bizonyítványt bemutatnia.

 

Az alapfokú iskolai végzettség igazolható továbbá az iskolai végzettség igazolására szóló okmány (bizonyítvány, oklevél):

a. eredeti példányával,

b. a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával.

 

Külföldi bizonyítvány és oklevél esetén:

az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy

olyan – hatáskörrel rendelkető – magyar hatóság által hozott:

  • elismerő határozattal,

  • honosítási záradékkal,

  • hatósági bizonyítvánnyal,

  • hatósági igazolással, tájékoztatással vagy

  • három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

3. A vizsgaigazolás kiadása.

Az adott kategória megszerzésére irányuló, a vonatkozó rendeletben meghatározott összes vizsgakövetelmény teljesítése esetén az utolsó sikeres vizsgaesemény eredményének rögzítését követően a vizsgaközpont (KAV) a vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére elektronikus úton küldi meg.

4. Vezetői engedély kiadása.

 

A hallgatónak a sikeres gyakorlati vizsgát követő második munkanaptól egy Kormányablakot kell felkeresnie, a vezetői engedély igénylésének céljából.

Ekkor a személyi igazolványt, lakcím kártyát, egészségügyi alkalmasságáról szóló igazolását, a vöröskeresztes igazolást, vezetői engedélyét (ha rendelkezik vele) kell bemutatnia. Az első vezetői engedély kiállítása illetékmentes.

5. Részvétel a foglalkozásokon, az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítések feltételei.

 

A járművezető-képzés (elmélet-gyakorlat) tanfolyam keretében történik. A hallgató köteles az előírt foglalkozásokon megjelenni, a tantermi elméleti tanfolyam látogatása alól nincs mentesítés.

A mozgáskorlátozott vagy siket hallgatót a vonatkozó rendelkezések alapján a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétele alól (kérésre) az iskolavezető mentesítheti. A mentesített hallgatók felkészülésében a képzőszerv a hallgatóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Közúti elsősegély nyújtás tanfolyamon történő részvétel nem kötelező, de a vizsga igen. A vizsga alól felmentést kaphat az a hallgató, akinek megfelelő szakirányú végzettsége van. Ezek a következők: orvostudományi egyetem (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész), állat- orvostudományi egyetem, védőnő, dietetikus, mentőtiszt, gyógytornász, eü. szakoktató, diplomás ápoló, közegészségügyi felügyelő, egészségügyi szakközép vagy szakiskola.

6. A képzés részei:

Elméleti rész tantermi képzéssel:

- Az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama 45 perc,

- Naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható,

- Foglalkozások számát a szakoktató határozza meg.

- Az oktatás helyszíne: Pécs, Mátyás király u. 1.

E- learning képzéssel:

A beiratkozást követően a tanuló hozzáférési jogosultságot kap arra, hogy az interneten keresztül elérje a hivatalos KRESZ tananyagot, melyet így elsajátíthat. Ez helytől független.

Gyakorlati rész:

- A gyakorlati vezetés csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg.

- A gyakorlati órák időtartama 50 perc, 2 óra egybe is tartható

- Naponta alapoktatásban 2 óra, főoktatásban napi 4 óra tartható 2 óra után 1 óra szünet közbeiktatásával.

- A gyakorlati vezetésre a hallgatóval alkalmanként egyeztetett időpontban kerül sor. Amennyiben a hallgató betegség, halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a vezetési órán, úgy azt közvetlenül az oktatónak (személyesen vagy telefonon) legkésőbb 24 órával az egyeztetett időpont előtt jeleznie kell.

- Késve vagy egyáltalán be nem jelentett hiányzás esetén az oktató jogosult a gyakorlati órát teljesítettnek tekinteni. Késés esetén oktató köteles a megbeszélt helyszínen várakozni a foglalkozási óra kezdetétől számítva 20 percig, ezt követően eltávozhat.

A gyakorlati oktatás helyszíne: Pécs városa és annak környéke

7. A képzés  tantárgyai és óraszámai:

Elméleti rész:

E-learning  képzés esetén a rendszerbe történő belépést követően 60 óra illetve90 nap áll rendelkezésre a tananyag elsajátítására.

Tantermi képzés esetén:Közlekedési alapismeretek (KRESZ) : 16 óra

Szerkezeti és Üzemeltetési Ismeretek (SZÜ) : 4 óra

Járművezetés elmélete (JE) : 8 óra

Gyakorlati rész:

Alapoktatás (A) : 9 óra

Főoktatás (F) : 20 óra

- városi vezetés (F/V) : 14 óra

- országúti vezetés (F/O) : 4 óra

- éjszakai vezetés (F/É) : 2 óra

Forgalmi vizsga: 1 óra

8. A gyakorlati képzés autótípusa: Toyota Yaris 1.4 D4D Exe

 

9. A hiányzás pótlásának módja.

 

A hallgató számára az elméleti képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni.

Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a hallgatónak – azon témakörökből, amelyeken nem vett részt – közösen egyeztetett időpontban pótfoglalkozáson kell részt venni.

10. Tandíjak:

 

Elméleti rész tantermi képzéssel: 39.400 Ft

Elméleti rész E-learning képzéssel : 29.000 Ft

Elméleti rész + elsősegély nyújtási ismeretek  E-learning képzéssel: 32.000 Ft.

A sikeres elméleti vizsgát követően de még a gyakorlati képzés megkezdése előtt minden hallgató 2 óra ( 2x45 perc) INGYENES elméleti foglalkozáson vehet részt. Ekkor a leggyakrabban felmerülő helyzeteket, alapismereteket, teendőket, kisfilmek és képek bemutatásával megbeszéljük, így vezetve be a gyakorlati  képzést.

A gyakorlati rész teljesítésének két lehetősége van:

Normál ütem, heti 2-4 gyakorlati órával

A gyakorlati óra díja: 5.000 Ft., 50 perc

A kötelezően teljesítendő 30 óra díja : 150.000 Ft.

További órák díja: 5.000 Ft./óra

A teljes képzés díja, elmélet ( E-learning,csak KRESZ) + 30 óra gyakorlat : 179.000 Ft.

Intenzív ütem, heti min. 8 gyakorlati órával

A gyakorlati óra díja: 6500 Ft., 50 perc

A kötelezően teljesítendő 30 óra díja : 195.000 Ft.

További órák díja: 6500 Ft./óra

A teljes képzés díja, elmélet ( E-learning, csak KRESZ) + 30 óra gyakorlat : 224.000 Ft.

Másik képzőszervtől átjelentkező tanuló esetében 5.200, ill. 6.700 Ft a gyakorlati óradíj.

Pótórák igénylése a szakoktató javaslata alapján, a tanulóval közösen egyeztetve történik a feltüntetett óradíjak befizetése mellett.

Részletfizetés természetesen van, ami történhet készpénzzel vagy átutalással is.

Egyéb díjak :

Eü. alkalmassági vizsgálat: 7.200 Ft.

Elméleti vizsgadíj: 4600 Ft.

Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft.

Eü. tanfolyam díja : 8-10.000 Ft.

Eü. vizsga díja: 8.200 Ft.

A képzéshez szorosan kapcsolódó vizsgadíjak befizetésében (KRESZ elmélet, forgalmi vizsga) az autósiskola segítően közreműködhet. A többi díj megfizetését a tanuló önállóan rendezi.

11. A tandíj fizetésének ütemezése.

Az elméleti tandíj és az elméleti vizsgadíj a beiratkozáskor esedékes, a gyakorlati vezetés óradíja 30 óráig 10 óránként fizethető, és mindig előre, a forgalmi vizsga díja az utolsó 10 óra fizetésekor esedékes. A kötelező óraszám feletti órák díja megegyezik az alapórák díjával, fizetési ütemezése megegyezés szerint történhet.

12. Áthelyezés.

 

Hallgató jogosult másik képzőhelyre áthelyezését kérni. Ekkor képzési igazolás kerül kiállításra, melyet a hallgató kérésére az iskolavezető 3 munkanapon belül köteles kiállítani három példányban, melyből 2 pld. a hallgatót illeti meg a teljesített képzési részek feltüntetésével. Abban az esetben, ha a hallgató fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes képviselőnek) is alá kell írnia. A képzési igazolás kiállításának megtagadásával a tanuló másik képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. 

A képzési igazolás kiállítása 2000 Ft.

13. A vizsgára jelentkezés feltételei.

 

Elméleti vizsgára bocsátható aki:

- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte

- a vezetői engedély kiadásának feltételéül meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

- az elméleti vizsga díját megfizette

 

Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:

- az elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett

- a tanfolyam kötelező gyakorlati foglalkozásain részt vett

- a vezetői engedély kiadásának feltételéül szabott életkort betöltötte

- a kötelezően előírt 30 óra mellett 580 km kötelező menettávolságot teljesítette

- a forgalmi vizsga díját megfizette.

14. Tudnivalók a vizsgákról:

 

- a közúti járművezetők elméleti vizsgája kizárólag számítógépes elméleti (SZEV) vizsga formájában bonyolítható le

- vizsgára csak az a hallgató mehet, aki szerepel a vizsgajegyzőkönyvben

- hallgató a kiírás szerinti időpont előtt  a vizsga helyszínén vizsgára alkalmas állapotban jelenik meg

- személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja (érvényes személyi igazolvány, érvényes útlevél)

- vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak minden vizsgán be kell mutatnia érvényes vezetői engedélyét.

- a vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgát csak akkor tehet újabb vizsgadíj befizetése nélkül, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságának személyesen vagy írásbab bejelenti.

- aki a vizsgán nem felelt meg, újabb vizsgát csak 3 munkanap elteltével tehet.

- a vizsgákat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. szervezi és végzi, továbbá ellenőrzi vizsgára bocsátás feltételeit.​

- a vizsgán a vizsgabiztosi névjegyzékében szereplő vizsgabiztos működik közre

Szóbeli elméleti vizsga lehetőségei:

 

az egészségi állapotából következően a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.

kérelemre a hallássérült személy is tehet szóbeli vizsgát, amelyen a hatóság által kirendelt, a jelenlegi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács működik közre.

 

Külföldi állampolgárok elméleti vizsgája:

 

a hatóságtól kapott engedély alapján a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő, külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

A tolmácsot a hatóság, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodából rendeli meg ha az iroda ezt nem tudja biztosítani, akkor a tolmácsolás ellátására a kiválasztott nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni.

15. Vizsgák érvényessége.

 

A hallgató az elméleti tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.

Járművezetési gyakorlatból tett a megelőző 2 éven belüli ötödik sikertelen vizsga után rendkívüli pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálaton kell részt venni. Újabb vizsgára csak sikeres pályaalkalmassági vizsgálat után lehet részt venni.

16. Elsősegély nyújtási ismeretek.

 

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzése történhet önállóan és képzőszervünk szervezésében. Vizsgát tenni a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Igazgatóságán (Pécs, Dobó István u.89.) lehetséges (vizsgadíj: 8.200 Ft)

17. A vezetői engedély kiadásának feltételei:

A kérelmező (hallgató) szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

          

Szokásos tartózkodási hely:

- az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetében olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él, valamint

- azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos vagy személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban. Az egyetemi vagy az iskolai tanulmányok azonban nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését

- vizsgaigazolás megléte az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál

- orvosi alkalmassági igazolás és/vagy már meglévő vezetői engedély

- vöröskeresztes igazolás 

- személyazonosságot igazoló okmány

- az első vezetői engedély kiállítása illetékmentes, más esetben illetéket kell fizetni

- helyben készült fénykép.

18. Kezdő vezetői engedély korlátozása.

 

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel a „ B” kategóriára érvényesített bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható.

 

19. A  „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély 18. életév betöltéséhez fűződő korlátozása:

A „ B ” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

 

20. A Hallgató jogai:

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit

- a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 24 órával előtte lemondani

- jogos esetekben panaszt tenni az iskolavezetőnél, vagy a felügyeleti szervnél

- titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben

- áthelyezési kérelemmel élhet

21. Hallgató kötelezettségei:

 

- a képzőszerv tanrendjét és pénzügyi előírásait elfogadni és betartani

- az elméleti és gyakorlati fogalakozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni

- az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni

- az elvárható szinten az oktatójármű épségére vigyázni

- igazolt és bizonyított károkozás esetén az okozott kárt megtéríteni

- az orvosi vizsgálat során meghatározott korlátozásnak (szemüveg, kontaktlencse stb.) eleget tenni

- a gyakorlati órákon és a vizsgákon személyi okmányait magánál tartani,

 

22.Képzőszerv jogai:

 

- a képzést felfüggeszteni amennyiben a Hallgató a tanrendben foglaltakat vagy a pénzügyi vállalásokat nem teljesíti.

- az oktatást visszautasítani, ha a tanuló nem megfelelő állapotban jelenik meg

- a megbeszélt gyakorlati és elméleti órákat 24 órával előtte lemondani, majd későbbi időpontban pótolni

- a képzőszerv felé esetlegesen fennálló tartozás esetén a vizsgán való részvételt megtagadni

- a képzés díját módosítani az árgarancia időpontján túl

23.Képzőszerv kötelezettségei:

 

- a képzés lebonyolítása a törvényben előírtak szerint

- a képzés és a vizsga személyi és tárgyi feltételeit biztosítani (tanterem, autó, oktató)

- leegyeztetni a képzéshez kapcsolódó elméleti és gyakorlati vizsgákat

- késés esetén a tanulóra legalább 20 percet várni

- pontos tájékoztatást adni a képzés aktuális pénzügyi helyzetéről

- minden befizetésről a kért pénzügyi bizonylatot kiadni

- a tanuló adatait bizalmasan kezelni

24. A képzőszerv által biztosított kedvezmények

 

A képzőszerv által önkéntes alapon vállalt és a honlapján közzétett kedvezmények és extra szolgáltatások változtatásának jogát fenntartja, valamint azon hallgató számára biztosítja, aki a teljes – elméleti és gyakorlati –képzésen vesz részt.

 

A képzési szerződés aláírásával a tanfolyamra felvett hallgató igazolja, hogy a jelen vállalási szabályzatot megismerte, annak egy példányát átvette és a benne foglaltakat elfogadja. A képzési szerződés aláírásával és a vállalkozási feltételek átvételével szerződés jön létre a képzőszerv és a hallgató között a képzés teljes elméleti és gyakorlati oktatásának végrehajtására.

 

 

A képzést engedélyező hatóság a közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró miniszter:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

Cím: 1011. Budapest, Fő utca 44-50.

Telefonszáma: +36/1/795-1700

 

Felügyeleti szerv neve:

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Baranya megyei Ügyfélszolgálata

Képzésfelügyelő: Walter Sándor………………………… 

Címe, telefonszáma:7630,Pécs Hengermalom u.2. Tel.:72/896-288

SMART AUTÓSISKOLA

Iroda és oktatóterem

7621 Pécs, Mátyás király u.1.

(bejárat a Jókai utca felől)

 

Ügyfélfogadás:

hétfő és csütörtök: 13.30-15.30

kedd és péntek: 11.30-13.30

Telefon: +36 30 997 0940

Email: smartautosiskola@gmail.com

© 2023 by Auto Express. Proudly created with Wix.com